1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky služby POLYFAZER (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy pro poskytování služby POLYFAZER společnosti Green24 Holding, a.s. se sídlem Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4, IČ: 03340457, DIČ: CZ 03340457, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C číslo vložky 106333 (dále jen „Poskytovatel“) a využívání služby POLYFAZER právnickými nebo fyzickými osobami (dále jen „Uživatel“).

1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a jsou k dispozici v aktuálním znění elektronicky na internetových stránkách poskytovatele www.polyfazer.cz.


2. Výklad pojmů

Služba: Předmětem služby je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli, za podmínek uvedených v těchto VOP, nabíjení elektromobilů u dobíjecích stanic POLYFAZER umístěných na území České republiky.

Dobíjecí stanice: nabíjecí stanice POLYFAZER pro elektromobily provozované Poskytovatelem. Seznam dobíjecích stanic a typ rozhraní pro připojení elektromobilu je uveden v Aplikaci nebo na internetových stránkách Poskytovatele.

Aplikace: aplikace pro mobilní zařízení připojené k síti Internet (chytré telefony, tablety apod.), která umožňuje dobíjet elektromobily u Dobíjecí stanice. Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma u dodavatele operačního systému zařízení Uživatele (např. App Store, Google Play apod.)

Cena za dobíjení: cena dobíjení elektromobilu u dobíjecí stanice POLYFAZER je uvedena v ceníku na www.polyfazer.cz nebo v aplikaci.

Platba: platbou se rozumí úhrada Uživatele za dobíjení elektromobilu platební kartou nebo formou Premium SMS/MMS.

Účet uživatele: virtuální účet založený Uživatelem a pomocí kterého se Uživatel přihlásí do Aplikace nebo do zákaznické části na internetových stránkách www.polyfazer.cz.


3. Podmínky poskytování služby POLYFAZER

3.1. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí:

3.1.1. Těmito VOP
3.1.2. Postupem popsaným v aplikaci a na stránkách www.polyfazer.cz
3.1.3. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů
3.1.4. Je-li Uživatel spotřebitelem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

3.2. Pro využít Služby musí mít Uživatel nainstalovánu Aplikaci a založený Účet uživatele.

3.3. Založením Účtu uživatele souhlasí Uživatel s těmito VOP.

3.4. Zahájení odebírání Služby dochází, když:

a) Uživatel má připojený elektromobil do Dobíjecí stanice,
b) pomocí aplikace zvolí Uživatel lokalitu Dobíjecí stanice,
c) Uživatel v Aplikaci vybere volbu „nabít“ a zvolí si typ Platby.


4. Vyúčtování a platební podmínky

4.1. Poskytovatel vystavuje za odebrané Služby zjednodušené daňový doklad a to elektronicky po ukončení dobití elektromobilu.

4.2. Daňové doklady budou Uživateli poskytnuty elektronickou formou v zákaznické části na internetových stránkách Poskytovatele.

4.3. Daňové doklady jsou vystavovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a náležitosti daňového dokladu splňují podmínky zákona č. 235/2015 Sb., o dani z přidané hodnoty.


5. Ochrana osobních údajů

5.1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.2. Uživatel může Poskytovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s registrací.


6. Reklamace

6.1. Reklamace řádného plnění při poskytování Služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Kontaktní údaje pro reklamaci řádného plnění jsou reklamace@polyfazer.cz

6.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů.


7. Služby třetích stran (Google, Facebook)

7.1. Pro vytvoření Polyfazer účtu může uživatel využít služby třetích stran jako např. Google a Facebook. Polyfazer požaduje emailovou adresu nebo jiný unikátní identifikátor uživatele pouze pro účely vytvoření Polyfazer účtu. Polyfazer neukládá ani nesdílí žádné další osobní údaje z těchto služeb.


8. Závěrečná ujednání

8.1. Při poskytování Služby jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť Internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojenbí Aplikace) hradí Uživatel dle ceníku svého poskytovatele služeb elektronických komunikací.

8.2. Korespondence související s poskytováním Služby probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, zprávou SMS, doporučeně poštou nebo osobním doručením.

8.3. V případě technických dotazů je možné kontaktovat support@polyfazer.cz nebo volat na +420 800 313 130

8.4. Uživatel může zažádat o smazání uložených dat v aplikaci Polyfazer na emailové adrese support@polyfazer.cz nebo zavoláním na +420 800 313 130.

8.5. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2019